StadsarkitekturKortedalalyftet är en stadsutvecklingskiss som tar tillvara på Kortedalas expressiva natur och unika folkhemshistoria.. Nybyggnad, ombyggnad och renovering samsas i förslaget.

>> Läs mer >>Hjällbo Vision 2025 är en framtidsvision för Hjällbo som bejakar områdets positiva aspekter som grönytor och folkliv, men föreslår en utveckling mot småstadens stadsrum, istället för dagens separerade trafikrum.

>> Läs mer >>Opaltorget Ett parallellt uppdrag om stadsdelen Tynnered kring Opaltorget utan vinnande idéer gjorde att kommunen valde det danska arkitektkontoret BIG för detaljplaneutredning. Då Göteborgslokaler som ska bygga och förvalta den nya centrumbyggnaden med butiker, vårdcentral och stadsdelsförvaltningshus var missnöjda med deras projektupplägg fick vi i uppdrag att skissa på ett arkitektoniskt kraftfullt alternativ.

>> Läs mer >>

Foto: Åke E:son Lindman

Kvarteret Fiskpigan

Träpriset 2008, Nominerat
Bostadspriset 2007, Nominerat
Södermanlands Arkitekturpris 2007, Första pris

Stadsplaneidén är baserad på en analys av Trosas äldre stadsstruktur, tomtens placering i staden och de omgivande gatornas och stadsrummens skilda karaktärer. Byggnader, staket och häckar är placerade för att stärka de befintliga gaturummen och samtidigt skapa nya uterum för olika ändamål.

>> Läs mer >>Gävle Central Ett nytt resecentrumprojekt har skapats i Gävle Central. Stadsrum och byggnader från 1800-talets slut, som hade förändrats kraftigt pga. trafiken och ombyggnader har renoverats och kompletterats med nya funktioner.

>> Läs mer >>Ericssonska

Helgopriset 2001, nominerat
Bostadspriset 2001, nominerat

Denna bostadsgrupp i Gävles villastad uppfördes 1927 till 1933 efter en filantropisk donation. Det blev en mönsteranläggning med totalt 67 smålägenheter, en herrgårdsplan i park, ritad av stadsarkitekten Gunnar Wetterling. Området har nu byggts om till moderna familjelägenheter och mindre studentlägenheter. I det yttre är anläggningens karaktär bevarad och förstärkt, parken är restaurerad och några mindre komplementbyggnader har byggts till.

>> Läs mer >>Gävle Söder Söder var ett pilotprojekt med sanering av en hel stadsdel i Sverige och väckte stor internationell uppmärksamhet, då den gamla låga trähusbebyggelsen omvandlades på 1950-talet till en modern stadsdel. Ansvarig var Louis Campanella som fortsatte till Göteborg som ansvarig för det kommunala bolaget Göta Lejons sanering av stadsdelarna Annedal, Landala, Majorna och Masthugget.

Idag är söder i behov av upprustning. Vårt uppdrag var att ta fram ett handlingsprogram för hur den idag chanserade stadsdelen kan återfå sin glans.

>> Läs mer >>