StrategiVolvo Designfilosofi formulerades av Meter Arkitektur i samarbete med Volvoföretagen. Materialet fungerar som underlag för strategiska dokument men också i vissa delar för utbildning inom Volvo.


Volvo har genom tiden byggt upp en stark egen identitet som särskiljer företaget från konkurrenterna. För att kunna stärka och utveckla identiteten i framtiden måste den process som leder fram till den medvetande- och synliggöras. Designarbete är en av de viktigaste delarna i den process som skapar, upprätthåller och kontrollerar ett företags identitet. Design visualiserar och kommunicerar företagets målsättningar och visioner.

Design är gränssnittet mellan företaget och kunden. Använt som strategiskt konkurrensmedel ger design företaget en medveten och klar profil. Målet med en designfilosofi är att långsiktigt säkra Volvos identitet och de värden företaget står för. Att garantera god design är inte bara en uppgift för designavdelningarna inom företaget. Det är framförallt en managementuppgift. Designs kompetens är naturligtvis den viktigaste förutsättningen för slutresultatets kvalitet, men avgörande är också beställarens kunnande, kunskap om designprocessen och medvetenhet om vad Volvo visuellt skall uttrycka. Design handlar om en totalsyn som bör genomsyra företaget ned till minsta detalj. Allt från produkter, reklam, utställningar och försäljningslokaler till arbetsmiljö och arkitektur, god design berör alltså inte bara designavdelningarnas personal utan innefattar alla på företaget. Detta dokument vill skapa förutsättningar för en ny medvetenhet om betydelsen av en gemensam grund för Volvos alla visuella uttryck.

Design kommunicerar. Design är ett samtal. Genom detta samtal utvecklar vi företagskulturen och i den processen kan alla hjälpa till.


Beställare: AB Volvo m.fl.
Plats: Göteborg
År: 1995-1998 och 2010

PDF