Arkitektur



Skogssauna, Tomtebo

Träpriset 2012, nominerat
Kasper Salin-priset 2011, nominerat

”I anslutning till en äldre sommarvilla har representativa lokaler för bad funnit en både nytänkande och självklar placering. Med stöd i antikvarisk expertis och timmerbyggnadstraditioner har våningshöga limträskivor placerats som lameller på en axel längs siktlinjen för ett tidigare skyttevärn. Ömsom bildar lamellerna rum och ömsom lämnas utblickar mot granskogen, vilket ger ett skirt ljusflöde i byggnaden. Utåt smälter de tjärade och ohyvlade lamellerna in i miljön och underordnar sig villan.”
Ur Kasper Salin-juryns nominering 2011









Foto:Åke E:son Lindman





















Foto:Åke E:son Lindman




























Projektet handlar om att utveckla och restaurera ett privatägt byggnadsminne från 1880-talet. Vi experimenterar med modern timmerteknik och utforskar arvet från vår tusenåriga nordiska timmertradition när vi tillför nya hus.

Landskapet vid Tomtebo är en halvö i Östersjön med vacker tall- och granskog som delvis kultiverats som park. Beställaren hade tidigare fått Gävle kommuns renoveringspris för arbetet med huvudbyggnaden och badhus från 1800-talet. Nu ville de ha större ytor för bad, båtar, förråd och gäster på 600 kvm programyta. Problemet var att de bara fått förhandsbesked om att bygga en 14 kvm tvättstuga på ett f.d. militärt pjäsvärn i den kulturskyddade miljön. Vi fick förtroende att utveckla projektet. Kontakt togs med de antikvariska myndigheterna. I samverkan utvecklade vi en strategi för komplettering med modultänkande som teknisk och estetisk grundfilosofi.

En ny entrésituation är skapad på landsidan med ny väg, hus för båtar, bilar och traktorer. Den större nybyggnaden med badhus, tvätthus, rum för gäster och umgänge, placeras på en höjdrygg i skogen vinkelrätt huvudbyggnaden. Anläggningen är organiserad med en tydlig sida mot skogen och en mot havet. De nya byggnaderna skapar ett arkitektoniskt gestaltat skogsbryn. Massivträstrukturen står lätt i skogsmarken på platsgjutna betongplintar med militäranläggningen bevarad intakt därunder som en hemlighet.

Först lägger man inte märke till badhusets verkliga storlek. Programmet är uppdelat på mindre enheter, likt en samling skogskojor som vandrar ned mot saunan och horisonten rakt i öster. Nybyggnaden har en stomme av 190 mm råsågade limträstockar. De bildar 19 våningshöga skivor placerade i en modul på 2,4 meter i badhusets längdriktning. En 60 meter lång axel förbinder samtliga rum. Väggarna har den grova sågade ytan både utomhus och inne där man ser varje tvåtummare, ute trätjärat och inne linoljefärg laserat i tjärans kulörer.

Massivträskivorna bildar också scenografi för badupplevelsen där man genom olika rumsligheter rör sig fritt mellan ute och inne på trädäck av kärnfuru.

Eftersom träden på finskt vis får stå kvar nära byggnaderna krävs tak för nedfallande kottar och barr. Lösningen blev två typer av stora enkla pergolatak av limträbalkar och pelare uppträdda på runda stålrör och låsta med hylsor.

Lyssnar man, så hörs det att inspirationen kommer från kojor och nordiska timmerhus, ELLT´s krematorium i Gävle och 1970-talets gillestugor, men framförallt från naturen och byggnadskulturen på platsen




Badhus, Båthus mm.
Beställare: Privat
Plats: Norrlandet, Gävle
2006-2010
BOA: 600 m2
Tomt: 15000 m2
Nybyggnad & komplettering av Byggnadsminne

PDF