ArkitekturSkogssauna, Tomtebo

Träpriset 2012, nominerat
Kasper Salin-priset 2011, nominerat

”I anslutning till en äldre sommarvilla har representativa lokaler för bad funnit en både nytänkande och självklar placering. Med stöd i antikvarisk expertis och timmerbyggnadstraditioner har våningshöga limträskivor placerats som lameller på en axel längs siktlinjen för ett tidigare skyttevärn. Ömsom bildar lamellerna rum och ömsom lämnas utblickar mot granskogen, vilket ger ett skirt ljusflöde i byggnaden. Utåt smälter de tjärade och ohyvlade lamellerna in i miljön och underordnar sig villan.”
Ur Kasper Salin-juryns nominering 2011

>> Läs mer >>Restaurang Wood kom till genom ett nära samarbete med ambitiösa och engagerade byggherrar. Efter att 2005 ha arbetat med inredningen för restaurangen Johannebar, blev vi våren 2010 kontaktade av ägarna som önskade ett nytt samarbete. Vi såg direkt att lokalen i de nybyggda husen på Friggagatan hade stor potential.

>> Läs mer >>Röde Orm

Rödfärgspriset 2010, Nominerat

Röde Orm är ett litet hus som upplevs som ett stort. Genom att tydliga rum inne och ute förbinds med axlar upplever man långa siktlinjer.

>> Läs mer >>Tjuvsundsberget Projektet startade med att kontoret fick förfrågan från det nystartade fastighetsbolaget Gerle & Rodin med tre delägare i 40-årsåldern. De ville bygga ägandelägenheter och ge arkitekturen mer utrymme än de traditionella fastighetsbolagen. Beställningen för detta projekt var enkel ”rita hus efter filosofin modernt Bohuslänskt”.

>> Läs mer >>

Foto: Åke E:son Lindman

Kvarteret Fiskpigan

Träpriset 2008, Nominerat
Bostadspriset 2007, Nominerat
Södermanlands Arkitekturpris 2007, Första pris

Stadsplaneidén är baserad på en analys av Trosas äldre stadsstruktur, tomtens placering i staden och de omgivande gatornas och stadsrummens skilda karaktärer. Byggnader, staket och häckar är placerade för att stärka de befintliga gaturummen och samtidigt skapa nya uterum för olika ändamål.

>> Läs mer >>Trekantstornet En befintlig byggrätt för ett 16 våningars höghus på Kortedala torg har länge stått outnyttjad för att den skulle stänga till torget. Genom att modifiera byggrättens placering lyckas vi göra spårvagnshållplatsen och torget tryggare med nya bostäder. Samtidigt som vi behåller den befintliga öppna karaktären.

>> Läs mer >>Gävle Central Ett nytt resecentrumprojekt har skapats i Gävle Central. Stadsrum och byggnader från 1800-talets slut, som hade förändrats kraftigt pga. trafiken och ombyggnader har renoverats och kompletterats med nya funktioner.

>> Läs mer >>Ericssonska

Helgopriset 2001, nominerat
Bostadspriset 2001, nominerat

Denna bostadsgrupp i Gävles villastad uppfördes 1927 till 1933 efter en filantropisk donation. Det blev en mönsteranläggning med totalt 67 smålägenheter, en herrgårdsplan i park, ritad av stadsarkitekten Gunnar Wetterling. Området har nu byggts om till moderna familjelägenheter och mindre studentlägenheter. I det yttre är anläggningens karaktär bevarad och förstärkt, parken är restaurerad och några mindre komplementbyggnader har byggts till.

>> Läs mer >>Villa S&S Familjen flyttade hem till Sverige efter fyra års utlandstjänst på ambassaden i Nicaragua. Förutsättningen var en svag norrsluttning med grannar på tre sidor och skogen i söder. Lösningen blev tre byggnadsvolymer som bildaren privat utegård.

>> Läs mer >>Ungdomens Hus 1993 ”Efter en motion i kommunfullmäktige har idéer och tankar under flera år diskuterats kring ett Ungdomens Hus i centrala Göteborg. Det övergripande syftet med ett Ungdomens Hus är att erbjuda ungdomar en positiv miljö i centrala Göteborg d v s ett forum för möten mellan ungdomar, där utrymme finns för aktivitet, kreativitet, fantasi, och idéer. Det bör även vara ett ställe att komma till och finna glädje. Byggstenar i husets verksamhet skall ungdomarnas vara egna resurser och kreativitet.”

Ur Kommunstyrelsens yrkande KS 1993.06.23
>> Läs mer >>Tyska Skolan Tyska skolans högstadiedel ligger i mörka undermåligt ombyggda 1970-talslokaler. En inredningsstrategi att togs fram för att utveckla lokalerna över tid. Då budgeten var liten, lades fokus på att skapa estetisk ordning genom färgsättning.

>> Läs mer >>Casa Ö Ett fullskaleexperiment med silikonlimmat glas som utgångspunkt för en modern glasveranda. Den gamla sommarstugans 0,87 meters modul ger måttet för silikonfogen som blir ett modernt spröjsverk.

>> Läs mer >>
Villa C En kraftigt sluttande bohuslänsk bergstomt med vidsträckt havsutsikt högst i Fiskebäck. Tomtens karaktär i kombination med stadsplanens krav gav ett treplanshus som följer markens lutning mot söder, huset räknas som en korsning mellan ett ett och ett halvplanshus och ett sutteränghus.

>> Läs mer >>Villa V Beställaren ville ha ett hus med ett modernt uttryck som också tog tillvara på utsikten mot Tjörnbron. Villan fick anpassas efter Tjörns restriktiva stadsplaneregler och har därför lånat formen av en tidigare lada på platsen. Tomten är en sluttning mot norr så “ladan” är upplyft på träpelare och konstruerad av massivträelement från KLH.

>> Läs mer >>